IATF 16 949:2016 – Interný audítor

Názov kurzu: TS 16 949:2016 – Interný audítor
(Audítorské techniky, kontrola splnenia požiadaviek normy TS 16949:2009)

Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti, potrebné pre vykonávanie interných auditov systému riadenia podľa požiadaviek noriem
IATF 16 949:2016 a to v súlade s normou ISO 19011:2018.

Cieľová skupina:
Pracovníci, ktorí budú v organizácii vykonávať interné previerky systému riadenia podľa noriem TS 16 949:2016 resp. ISO 9001:2015.

Obsahová náplň:
Prvá časť kurzu je zameraná na objasnenie postupov a zásad auditovania systémov manažérstva kvality podľa ISO19011.
Druhá časť kurzu je zameraná na kontrolu splnených požiadaviek TS 16 949 z pohľadu audítora, ktorý bude preverovať, či stav v organizácii je v zhode s požiadavkami noriem a vnútorných postupov vrátane praktických úloh.

Doba trvania:
3 a 1/2 dňa

Kapacita: max. 10 účastníkov

Výsledok aktivity:
Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.