ISO 45001:2018 – interný audítor

Názov kurzu: ISO 45001:2018 – interný audítor
(Minimálne požiadavky na systém manažérstva kvality v organizácií.)

Cieľ kurzu:
Naučiť sa auditovať systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci (ďalej len OHSAS 18001) v organizácií bez ohľadu na jej charakter, podľa normy ISO 45001

Cieľová skupina:
Všetci pracovníci organizácie, ktorý majú zavádzať, udržiavať alebo auditovať systém v zmysle normy ISO 45001.
Pracovníci zodpovední za zavedenie a zdokumentovanie IMS (intergrovaný systém riadenia).

Obsahová náplň:
Základné pojmy – OHSAS 18001 Požiadavky na organizáciu a dokumentáciu v zmysle normy ISO 45001
Procesná orientácia, identifikácia procesov, kritické body a procesy, mapa procesov.
Dokumentácia, riadenie záznamov.
Zodpovednosť manažmentu.
Manažérstvo zdrojov.
Realizácia produktu.
Meranie, analýza a zlepšovanie.

Doba trvania: 1 a 1/2 deň

Kapacita: max. 15 účastníkov

Výsledok aktivity:
Osvedčenie o absolvovaní školenia Interný audítor OHSAS 18001.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode.
Spoločnosť Q-System s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.