Energetické audity

Povinnosť spotrebiteľov energie v priemysle je vypracovať energetický audit v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti č. 476/2008 Z.z.

Zákon č.476/2008 Z.z. „o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)“ ustanovuje povinnosti pri používaní energie a požiadavky na efektívnosť pri používaní energie. Energetická efektívnosť (náročnosť) výroby sa vyhodnocuje energetickým auditom.

Kto je povinný vypracovať energetický audit a v akej lehote?Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa uvedenej tabuľky:

Priemysel – od 5500 do 20000 MWh (ročná spotreba priemer za 3 roky) – do 31.12.2011

Priemysel – nad 20000 MWh (ročná spotreba priemer za 3 roky) –do 31.12.2013

Poľnohospodárstvo – od 2500 do 10000 MWh (ročná spotreba priemer za 3 roky) – do 31.12.2011

Poľnohospodárstvo – nad 10000 MWh (ročná spotreba priemer za 3 roky) – do 31.12.2013

… alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky.

  • Energetický audit na vyhodnotenie energetickej náročnosti výroby vykonáva energetický audítor. Energetický audit môže vykonať aj osoba iného členského štátu Európskej únie, ak je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie.
  • Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.
  • Postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie ustanovuje Vyhláška č.429/2009 Z.z., ktorú vydalo Ministerstvo hospodárstva SR.
  • Organizáciu pre prevádzkovanie monitorovacieho systému a iné pôsobnosti v rámci Zákona o energetickej efektívnosti č. 476/2008 určilo Ministerstvo hospodárstva SR a je ňou Slovenská inovačná a energetická agentúra SR (SIEA). WWW stránka SIEA je http://www.siea.sk/

Ak neviete, či je Vašou povinnosťou absolvovať takýto energetický audit neváhajte nás kontaktovať.