Firemný metrológ

Názov kurzu: Firemný metrológ
(Platná slovenská legislatíva, metrologické pojmy, druhy a používanie meradiel, správa meradiel)

Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti z metrológie.

Cieľová skupina:
Pracovníci zodpovední za metrologické zabezpečenie v spoločnosti.
Pracovníci vykonávajúci merania.

Obsahová náplň:
Kurz je zameraný na preniknutie do metrológie. Obsahom sú témy ako:
Platná slovenská legislatíva.
Požiadavky noriem ISO 9001 a IATF 16949 na metrologické zabezpečenie v organizáciách.
Metrologické pojmy – etalón, nadväznosť, kalibrácia, overenie, kvantifikácia…
Druhy a používanie meradiel – strojárske meradlá.
Správa meradiel.
Základy a princíp MSA (Analýza systému merania).

Doba trvania: 1 deň

Kapacita: max. 15 účastníkov

Výsledok aktivity:
Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.