IATF 16 949:2016

Názov kurzu: IATF 16 949:2016
(Rozšírené požiadavky na QSM pre dodávateľov automobilového priemyslu)

Cieľ kurzu:
Objasnenie požiadaviek na zavedenie systému manažérstva kvality (ďalej len QMS) v organizácií bez ohľadu na jej charakter, podľa normy IATF 16 949:2016.

Cieľová skupina:
Všetci pracovníci organizácie, ktorá má resp. uvažuje o zavedení QMS podľa normy IATF 16 949:2016.
Pracovníci zodpovední za zavedenie a zdokumentovanie QMS.

Obsahová náplň:
Základné požiadavky IATF 16 949:2016
Požiadavky na QMS – IATF 16 949:2016
Procesná orientácia, identifikácia procesov, mapa procesov.
Dokumentácia QMS, riadenie záznamov.
Zodpovednosť manažmentu.
Manažérstvo zdrojov.
Realizácia produktu.
Meranie, analýza a zlepšovanie.
Základný prehľad metód MSA, SPC, FMEA, APQP, PPAP.

Doba trvania: 2 dni

Kapacita: max. 10 účastníkov

Výsledok aktivity: Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.