ISO 9001:2015

Názov kurzu: ISO 9001:2015
(Minimálne požiadavky na systém manažérstva kvality v organizácií.)

Cieľ kurzu:
Objasnenie požiadaviek na zavedenie systému manažérstva kvality (ďalej len QMS) v organizácií bez ohľadu na jej charakter, podľa normy ISO 9001:2015.

Cieľová skupina:
Všetci pracovníci organizácie, ktorá má resp. uvažuje o zavedení QMS podľa normy ISO 9001:2015.
Pracovníci zodpovední za zavedenie a zdokumentovanie QMS.

Obsahová náplň:
Základné pojmy – ISO 9000 Požiadavky na QMS – ISO 9001:2015
Procesná orientácia, identifikácia procesov, mapa procesov.
Dokumentácia QMS, riadenie záznamov.
Zodpovednosť manažmentu.
Manažérstvo zdrojov.
Realizácia produktu.
Meranie, analýza a zlepšovanie.

Doba trvania: 1 deň

Kapacita: max. 15 účastníkov
Výsledok aktivity: Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode.
Spoločnosť Q-System s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.