Požiadavky ISO/IEC 17025:2017

Názov kurzu: Požiadavky ISO/IEC 17025:2017
(Požiadavky normy ISO/IEC 17025:2017 na kalibračné a skúšobné laboratória)

Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti z metrológie.

Cieľová skupina:
Pracovníci zodpovední za akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií podľa ISO 17025:2005.
Pracovníci, ktorých úlohou je získanie akreditácie laboratória podľa ISO 17025:2005.

Obsahová náplň:
Kurz je zameraný na teoretické a praktické zavedenie systému manažérstva kvlaity v laboratóriu podľa ISO/IEC 17025:2017 .
Požiadavky normy.
Postup akreditácie.
MSA (metodické smernice akreditáce).
Pracovné postupy.
Výpočet neistôt.
Schémy nadväznosti.

Doba trvania: min 1 deň (podľa rozsahu a požiadaviek účastníkov)

Kapacita: max. 5 účastníkov

Výsledok aktivity:
Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.