ISO 9001:2015 Interný audítor

Názov kurzu: ISO 9001:2015 – Interný audítor
(Audítorské techniky, auditovenie splnenia požiadaviek normy ISO 9001:2008)

Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti audítora, potrebné pre vykonávanie interných auditov systému riadenia podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 a to v súlade s normou ISO 19011:2011.

Cieľová skupina:
Pracovníci, ktorí budú v organizácii vykonávať interné previerky systému riadenia podľa noriem ISO 9001:2015.

Obsahová náplň:
Prvá časť kurzu je zameraná na objasnenie postupov auditu a zásad auditovania systémov manažérstva kvality podľa ISO19011.
Druhá časť kurzu je zameraná na auditovanie splnených požiadaviek ISO 9001:2015 z pohľadu audítora, ktorý bude preverovať, či stav v organizácii je v zhode s požiadavkami noriem a vnútorných postupov vrátane praktických úloh.

Doba trvania: 2 a 1/2 dňa (alebo 1 a 1/2 s predložením osvedčenia o absolvovaní kurzu ISO 9001:2015 resp. IATF 16949:2016)

Kapacita: max. 10 účastníkov

Výsledok aktivity: Osvedčenie o absolvovaní školenia Interný audítor /ISO 9001:2008/

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min. 5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.