FMEA

Názov kurzu: FMEA
(Analýza možných chýb a ich dôsledkov)

Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti analýzy možných chýb a ich dôsledkov.

Cieľová skupina:
Pracovníci zapojení za plánovanie výroby.
Pracovníci zo spoločnosti zavádzajúcej resp. certifikovanej QMS podľa TS 16949:2002 (FMEA-požiadavka normy).

Obsahová náplň:
QMS ako proces, metódy analýzy porúch, pojmy jako riziko, akceptovateľné riziko, bezpečnost a údržba, analýza FMEA, systémová FMEA, systémová FMEA výrobku, systémová FMEA procesu, postup systémovej FMEA, zlepšovanie-optimalizácia,
príklad aplikácie integrovanej FMEA.
Analýza stromu poruchových stavov – Fault Tree Analysis (FTA) Blokové diagramy spoľahlivosti – Reliability Block Diagrams – RBD.

Doba trvania: 1 deň

Kapacita: max. 15 účastníkov

Výsledok aktivity:
Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.