ISO 45001:2018

Systém v zmysle normy ISO 45001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Norma je vhodná pre všetky typy organizácií a prevažne sa spája s BOZP. Vychádza z legislatívnych požiadaviek SR v zmysle Zákonníka práce a iných predpisov upravujúcich podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci. (Platí pre subjekty registrované v SR).

Zavedenie normy Vám pomôže riadiť a kontrolovať riziká pre bezpečnosť práce a ochrany zdravia pri práci. Zadefinovanou politikou vytvárate bezpečné prostredie pre zamestnancov a dodávateľov a zaisťuje trvalé zlepšovanie podmienok bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

Stále častejšie sa stáva požiadavkou pri výberových konaniach u významných partnerov, čo Vám uľahčuje získať zaujímavé obchodné aktivity.

…spolupracujeme s tímom audítorov z akreditovaných certifikačných organizácii, takže Vám systém nielen pomôžeme zaviesť ale aj scertifikujeme, stačí nás kontaktovať a my všetko zariadime za Vás.