Nástroje kvality

Názov kurzu: Nástroje kvality
(Definícia procesu, model procesu, mapy procesov, vývojový diagram, PDCA, Poka Yoke, Kaizen)
Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti, potrebné pri identifikácií, definovaní, popise, meraní a optimalizácií procesov v organizácií.
Cieľová skupina:
Pracovníci zodpovední za fungovanie procesne orientovaného systému riadenia.
Pracovníci, ktorí v organizácii spolupracujú pri zavádzaní a optimalizovaní zavedeného systému manažérstva kvality.
Obsahová náplň:
Nástroje súvisiace s procesným prístupom v organizácií:

  • definícia procesov a ich vzájomné pôsobenie,
  • správna identifikácia procesov,
  • vývojové diagramy,
  • PDCA, Poka Yoke, Kaizen
  • Diagram príčin a následkov (Ischikava diagram)
  • Riešenie problémov a ich vyhodnocovanie
  • Paretová analýza (Histogram)
Doba trvania: 1 deň
Kapacita: max. 15 účastníkov
Výsledok aktivity: Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.
Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.
Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.